Zwroty i reklamacje

I. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawą zgłoszenia Reklamacji, wskazania sposobu jej rozpatrzenie oraz zakresu odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jest w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są produkowane przez Grace Beata Kozikowska i podlegają 2 – letniej gwarancji producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu.
 3. Złożenie Reklamacji odbywa się poprzez przesłanie produktu wraz z pisemnym zgłoszeniem na adres: ul. Fabryczna 1B, 08-450 Łaskarzew.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient ma możliwość:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  3. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

II. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi Sklepu Internetowego będącego Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Termin w jakim Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą to 14 dni, chyba że postanowienia Umowy Sprzedaży stanowią inaczej.
 2. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz spersonalizowana bądź nie dostępna w momencie składania zmówienia wyprodukowana dla klienta na jego indywidualne życzenie.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy rozumie się przez złożenie oświadczenia Sprzedawcy w formie pisemnej w określonym powyżej terminie. Treść oświadczenia musi w sposób jednoznaczny wskazywać na chęć odstąpienia od zawartej przez Klienta Umowy Sprzedaży. Powyższa czynność powinna zostać dokonana na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Gdy Klient odstąpi od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przekazanych mu w związku z zakupem Produktu środków pieniężnych w terminie nie dłuższym nić 14 dni.
 6. Bieg terminu określonego w punkcie 5 rozpoczyna się w chwili, w której Sprzedawca z powrotem obejmie w posiadanie Produkt którego dotyczy zawarta uprzednio Umowa Sprzedaży.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.